МУИС Хэвлэлийн газар

Монгол хэлээр орчуулах эрхийг авлаа

Монгол хэлээр орчуулах эрхийг авлаа

МУИС Пресс хэвлэлийн газар “Whу gender matters in economics” сурах бичгийг монгол хэлээр орчуулан гаргах эрхийг Принцетоны их сургуулийн хэвлэлийн газраас албан ёсоор авлаа. Сурах бичгийг МУИС-ийн эдийн засгийн тэнхимийн багш Б.Отгонтөгс орчуулж эхлээд байна.