МУИС Хэвлэлийн газар

“ХЭЛ, СОЁЛ, БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН АСУУДЛААР ХИЙГДЭЖ БУЙ ШИНЭ СУДАЛГАА”

“ХЭЛ, СОЁЛ, БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН АСУУДЛААР ХИЙГДЭЖ БУЙ ШИНЭ СУДАЛГАА” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2014

 

I.                    ГАДААД ХЭЛ СУРАХ, СУРГАХ ОНОЛ, АРГАЗҮЙ

1.       ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ

ü  О.Л.Абросимова.

2.       THE BETTER SECOND LANGUAGE LEARNER

ü  Alona Mays.

 

3.       METHODOLOGY OF EVALUATION OF ENGLISH TEXTBOOK 

ü  N. Amarjargal.

 

4.       ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ

ü  Г.Д. Ахметова.

 

5.       USE OF GRAPHIC ORGANIZERS IN EFFECTIVE VOCABULARY INSTRUCTION IN EFL CONTEXT

ü  J. Bayarmaa, B. Ankhbayar.

 

6.       DEVELOPING ESP CURRICULUM FOR BIOLOGICAL RESOURCES AND MANAGEMENT  STUDENTS IN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE

ü  А.Булгаа.

 

7. ОСНОВЫ ЭТНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК  ИНОСТРАННОМУ В МОНГОЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ 

ü  Л.В. Воронова.

 

8. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ

ü  Звездина Ю.В.

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАТИВНЫХ ЗАДАНИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ

ü  Т.М. Иванова.

10.    ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ü  Н. Ичинноров.

 

11. МЭРГЭЖЛИЙН АНГЛИ ХЭЛ СУДАЛЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН СУРАХУЙГ ХҮРТЭХҮЙН ОНЦЛОГИЙН ҮҮДНЭЭС ТОДОРХОЙЛОХ НЬ

ü  П.Мэнд-Амгалан, Д.Эрдэнэбилэг.

 

12. СУРАЛЦАГЧДЫН АЛДААГ ЗАСАХ ЗАМААР ЗОХИОН БИЧИХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ  

ü  Б.Нарантуяа.

 

13. Суралцагчдын сонсох чадварыг тогтоох сорилгын даалгаврын хэв шинж, хувилбарууд нгли хэлний албан ёсны шалгалтын гарын авлагын хүрээнд)

ü  Ц.Оюунсүрэн.

 

14. АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАЛАРХАЙ ЭГШИГ УНШИХ ҮЙЛД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

ü  Г. Цэрэндолгор.

 

15. ADVANCED VOCABULARY INSTRUCTION IN EFL

ü  Enkhmaa Tsegmid, Uranchimeg Samdan

 

16. АНГЛИ ХЭЛНИЙ БИЧГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН  НЭГЖ ХӨТӨЛБӨРТ СУРГАЛТЫН АРГУУДЫГ ТУСГАСАН НЬ

ü  С.Энхтуяа.

 

17. МЭРГЭЖЛИЙН /ХУУЛИЙН/ НЭР ТОМЪЁОГ ЗААХ АСУУДАЛД

ü  Ц. Энхцэцэг, Ц. Энхмаа

 

18. ДИПЛОМАТ БАРИМТ БИЧГИЙН ОРЧУУЛГЫН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД

ü  А. Булгаа, Н. Амаржаргал.

 

19. АНГЛИ ХЭЛНИЙ ҮГИЙГ ХЭРХЭН ХЯЛБАР ЦЭЭЖЛЭХ ВЭ?

ü  Ч.Эрдэнэсувд.

II.                  БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ

20. МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ, ТҮҮНД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД

ü  Л.Ариунаа.

 

21. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН СУДАЛГАА

ü  В.Бямбасүрэн.

 

22. эрүүлжүүлэх аэробикээр Бие дааж хичээллэх нь

ü  Р.Гантулга.

 

23. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ИХ ДЭЭД СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АСУУДАЛД

ü  Н. Лхагвасүрэн.

 

24. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ

ü  В.В. Лобанов, Д.Отгонцэцэг,

 

25. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН БААЗ ХИЧЭЭЛЭЭР ОЮУТНУУДЫН КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЧАДАМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АСУУДАЛД

ü  Т.Ононтуул.

 

26. БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ

ü  Д. Отгонцэцэг.

27. ОЮУТНЫ БИЕ ДААХ АЖЛЫН ӨНӨӨГИЙН  БАЙДАЛД ХИЙСЭН СУДАЛГАА

ü  Д. Сансар

28. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДАД АНГЛИ ХЭЛЭЭР ЯВАГДАХ ХӨТӨЛБӨР НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ  

ü  С. Соёлжин, Т. Хишигдулам

29. НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ АСУУДАЛД

ü  М.Толя.

 

30. ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬД ОЮУТНЫГ СУРАХ АРГА БАРИЛД СУРГАЖ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ АСУУДАЛД

ü  Б.Уламбаяр.

 

31. БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ХӨГЖИЛД СААД БОЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

ü  Б.Энхцэцэг.

 

32. GEO INFORMATION DATABASE DEVELOPMENT FOR ENVIRONMENTAL DATA

ü  T.Erdenezaya.

 

 

III.               ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ

 

33. МОНГОЛ ХЭЛНИЙ “МОРЬ” ГЭХ ҮГИЙН УТГЫН ТАЛБАР

ü  Б.Болормаа.

 

34. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОГО ТЕКСТА  (на примере пасхального поздравительного текста)

ü  Бутыльская Л.В.

 

35. ОБРАЗНОЕ СРАВНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ

ü  Лю Цзюнь.

 

36. НИЙЛМЭЛ ҮГИЙГ ЯВЦУУ ХАМ СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ОРЧУУЛАХ НЬ

ü  Д.Живаа, Ш.Солонго.

 

37. МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЭЕРҮҮЛСЭН ҮГИЙН ОНЦЛОГ

ü  Ч.Лхагвасүрэн.

 

38. Education and Development of Comparison of

 ENGLISH ADJECTIVES DEGREES FORMS

ü  Ц. Мөнхдэлгэр.

 

39. ОРЧУУЛГЫН АСУУДАЛД /Эдийн засаг, менежмент, маркетингийн нэр томъёо, үг хэллэгийн орчуулга /

ü  Ш. Мягмарсүрэн.

 

40.    TEACHING TRANSLATION

ü  С.Намжил.

 

41.    ӨНГӨ ЗААСАН НЭР ҮҮСГЭХ МОНГОЛЧУУДЫН СЭТГЭЛГЭЭ

ü  О. Нандин-Эрдэнэ.

 

42.    МОЛОДЕЖНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

( на примере лексических единиц, взятых из электроники )

ü  Х.Нуржанар, Ц.Нямхүү.

 

43.    “УУЛ” ХЭМЭЭХ НЭРИЙН ОРЧУУЛГЫН АСУУДАЛД

ü  Д.Сүглэгмаа, Г.Отгонтуяа.

 

44.    “ЦАГААН” ЦОГЦ ОЙЛГОЛТЫН ЗЭРЭГЦҮҮЛСЭН СУДАЛГАА

ü  Н. Сэлэнгэ.

 

45.    MEANING OF ENGLISH CAUSATIVE CONJUNCTIONS IN MONGOLIAN LANGUAGE  (on the examples of conjunctions as, since, because)

ü  D.Tanantsetseg.

 

46.    ЯЗЫКОВАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ КИНЕСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ (сопоставительное исследование на примере монгольского и русского языков)

ü  Хишигболор Мурун, Винокурова М.И.

 

47.    МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТӨЛӨӨНИЙ ҮГИЙН ӨГҮҮЛБЭРТ ИЛРЭХ БҮТЭЦ, УТГА, ҮҮРЭГ 

ü  Т.Энх-Амгалан.